Fundamental E-library of Russian Literature;     Biblioteka Maxima Moshkova;     Friends and Partners;   Bookshelf --- Knizhnaja polka; Knizhnaja polka Alexey Nesenenko;  

Chaadaev;   Pushkin; Prophet;   Tolstoy;   Dostoevsky;   Gomer, "Iliada" (translated by Gnedich);  

Poetry Lovers; Yevgeny Bonver's translations;
Best of Russian Poets of XX century;         A Bilingual Anthology of Russian Verse;
(Антология русской поэзии);  
Blok (litera.ru);  
Zvetaeva (Stixiya);       Zvetaeva and Tarkovsky ;  
Mandelshtam; Mandelstam's collection from Imwerden; Mandelstam's collection from Davar;
Ahmatova at MSU;     Ahmatova;   Ahmatova (devichnik);  
Vladimir Vysotzki;
Pasternak(from nobel prize archive);   Pasternak:   bilingual collection, August, ...;   Pasternak;  
Esenin;  
Nesterenko; 
Brodsky:    Poetry & Prose;   Davar collection;   (Nobel' lecture);     Collection from Stixiya;  

Hebrew literature of XXth centure translated into Russian;  

Shalamow;     Valentin Rasputin;     Solzhenitzin: 200 years together; Podstrochnik;       
Russian Journal;  Izvestia;   Novaya Gazeta;  Marina Litvinovich;  Molodezhnoe Yabloko;